Inscripció per a la prova d’accés a grau superior 2019

El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya ja ha fet publiques les dates i el procediment de la inscripció per a la prova d’Accés a Grau Superior per a l’any 2019. També s’han publicat les dates de les proves.

INSCRIPCIÓ

 

La inscripció es farà telemàticament al web del Departament d’Educació (apartat Proves d’accés) del 15 de març (a partir de les 9 h) fins al 25 de març de 2019.

 

Pagament de les taxes establertes oficialment: fins al 26 de març (abans de les 22.00 h).

 

Un cop obtinguda la carta de pagament, la taxa s’ha de pagar a l’entitat Caixabank SA, «la Caixa»; el pagament es pot fer telemàtic des de la pàgina web de l’entitat, o bé mitjançant ServiCaixa.

 

IMPORTANT: La inscripció es formalitza en el moment de fer efectiu el pagament.

 

Sol·licitud de recursos addicionals per a la prova d’accés per a persones amb necessitats específiques. Cal marcar en la sol·licitud d’inscrip­ció la casella de suport corresponent. També cal presentar entre el 15 i el 26 de març la documen­tació justificativa a la Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa (Via Augusta, 202-226 Barcelona), organisme que determinarà les mesures o els recursos addicionals necessaris.

 

PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ

 

Es presentarà a l’institut on es fa la prova del 5 al 26 d’abril, dins l’horari d’atenció al públic del centre

Caldrà portar:

 • Si escau, relació de la documentació presentada d’acord amb el model disponible al web del Depar­tament d’Educació.
 • Si escau, currículum formatiu, professional i d’expe­riència i documentació justificativa.
 • Si escau, resolució que atorga l’exempció parcial de la prova.
 • Si escau, sol·licitud d’exempció parcial o total, en cas que no s’hagi presentat anteriorment.
 • Si escau, certificat de superació parcial o total de la prova d’accés de convocatòries anteriors.

 

SEGUIMENT DEL PROCÉS

 

 • Llista provisional de persones admeses i excloses: a partir del 5 d’abril.
 • Presentació de la documentació complementària a l’institut si no s’han validat algunes de les dades aportades: del 8 al 29 d’abril, dins l’horari d’atenció al públic del centre.

 

 • Llista definitiva de persones admeses i excloses: a partir del 30 d’abril.
 • Sol·licitud a la comissió avaluadora d’anar a convo­catòria d’incidències: no més tard de les 12.00 h del 20 de maig.
 • Llista de persones admeses i excloses a convoca­tòria d’incidències: no més tard del 21 de maig.
 • Qualificacions provisionals: a partir del 28 de maig.
 • Reclamacions sobre qualificacions provisionals: del 29 al 31 de maig (en horari d’atenció al públic del centre).
 • Qualificacions definitives: a partir del 4 de juny.
 • Lliurament de certificats: a partir del 4 de juny.

 

 

SOL·LICITUD D’EXEMPCIÓ

 

 • Exempció de la matèria de llengua catalana: del 15 al 26 de març. La poden demanar les persones que:
  • Tinguin menys de 2 anys de residència a Catalunya i que amb anterioritat no hagin cursat la matèria de llengua catalana.
  • Presentació de la sol·licitud al Servei de Suport i Recursos Lingüístics del Departament d’Educació (Via Augusta 202-226, Barcelona)
 • Exempció de la part específica: La poden dema­nar les persones que:
  • Tinguin experiència laboral relacionada amb el CFGS a què es vol accedir.
  • Si volen accedir a cicles formatius de la família d’activitats físiques i esportives: experiència en l’entrenament, la direcció d’equips esportius o altres activitats complementàries o condició d’esportista d’alt nivell o alt rendiment.
  • Si volen accedir als cicles formatius de la família de serveis socioculturals i a la comunitat: acreditar tasques de voluntariat relacionades amb el cicle formatiu.
  • En tots els casos, la documentació es presentarà a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial (Via Augusta, 202-226, Barcelona) fins al 14 de març.
 • Exempció total: La poden demanar les persones que (entre altres casos):
  • hagin superat, amb anterioritat, la prova d’accés a CFGS d’FP, la prova general d’ensenyaments esportius de GS o la part comuna de la prova d’ac­cés a CFGS d’arts plàstiques i disseny, havent-se examinat de matemàtiques en els dos darrers casos (consulteu la normativa).
  • i hagin superat o estiguin exemptes de realitzar la part específica.
 • L’exempció total es pot demanar en qualsevol mo­ment fins a la publicació de la següent convocatòria de proves d’accés a la Direcció General d’FP Inicial i Ensenyaments de Règim Especial (Via Augusta, 202-226, Barcelona).
 • L’exempció de la realització de la prova no com­porta l’exempció del pagament de la taxa.

 

 

 

PROVA D’ACCÉS

 

Dates de la prova: 15 i 16 de maig de 2019

Cal portar:

 • DNI, NIE o passaport originals.
 • Certificació de la superació del curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior juntament amb el títol de tècnic/a esportiu/iva o el títol de tècnic d’arts plàstiques i disseny o certificació de superació de la formació per a la prova d’accés.
 • Notificació de recursos addicionals per a aspirants amb necessitats específiques derivades de discapacitats.
 • Material que determini el Departament d’Educació.

 

Horari dels exàmens per matèries:

Dia 15 de maig

 • Cal presentar-se a l’examen a les 15.30 h
 • (30 minuts abans de l’inici de la prova).
 • Dia 15 de maig. Part comuna:
 • 00-18.00 h: Llengua catalana i llengua castellana.
 • 00-18.30 h: Descans.
 • 30-20.30 h: Llengua estrangera (anglès, francès o alemany) i matemàtiques.

Dia 16 de maig.

 • Part específica: De 16 a 19h en un únic bloc temporal.

 

Convocatòria d’incidències:

Dia 22 de maig

 • Part co­muna a les 9.30 h (cal ser-hi 30 minuts abans)
 • Part específica a les 16.00 h (cal ser-hi 30 minuts abans).

 

Font:

Servei d’Orientació – Pla Jove. 15 febrer 2019